Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ι.Σ.ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Το σώμα πολλές φορές υποφέρει, κατά τη λύσιν του δεσμού
και τον χωρισμό της ενώσεως από τη ψυχή, σαν τις δύστοκες γυναίκες.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΘΑΤΟΥ

Αδελφέ να περιμένεις καθημερινώς τον θάνατό σου. Και ναν ετοιμάζεσαι δια την πορείαν εκείνην, διότι θα έλθη η φοβερά διαταγή του θανάτουν, εις ώραν, κατά την οποίαν δεν θα περιμένης. Αλλοίμονον δε τότε σε σένα, εαν θα ευρεθής ανέτοιμος.
ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Να είσθε πάντοτε εις επιφυλακή, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα, ούτε την ώραν;
ΜΑΤΘ.ΚΔ΄42