Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΛΥΒΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Τους ιερούς και θεοφθόγγους κύρυκας, την κορυφήν των Διδασκάλων Κύριε,προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν,
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος.

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Νερό και βράχος λίγο πριν τα Καυσοκαλύβια.

Αέναη κίνηση του νερού προς το νερό
Με αμείωτη ορμή διασχίζει από την κορυφή του σκληρού βράχου στην απέραντη θάλασσα.
Υδάτινη διαδρομή, προσομοιωμένη με τον ίδιο τον κύκλο της ζωής.

Εναλλαγές εικόνας και χρωμάτων , σε μιά ακίνητη κινητικότητα, συμπαντικής συμφωνίας.

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ


Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε [ἢ τί πίητε], μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά·
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν
τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν·
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;

μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, Τί φάγωμεν; ἤ, Τί πίωμεν; ἤ, Τί περιβαλώμεθα;
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
(Ματθ. ς' 25-34)

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Ι.Σ.ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΈλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν πολύ τη γλώσσα τους. Πρέπει να ευλογούν κι όχι να καταριώνται τα παιδιά τους, γιατί, έλεγε, και ενώ ομιλούσε, σήκωνε ελαφρά τα χέρια κι άνοιγε τα δάκτυλα, η καρδιά μας είναι ένας πομπός που εκπέμπει και τα δάκτυλα είναι οι κεραίες. Από κάθε άνθρωπο εκπέμπονται ευλογίες ή κατάρες, ευλογία ή δυστυχία, καλό ή κακό. Και διηγείτο ένα περιστατικό που γνώριζε ο ίδιος. Το παιδί, μας έλεγε, έφυγε από το σπίτι του και πήγε στο παιχνίδι, ενώ η μητέρα του το ήθελε να πάη με το γαϊδούρι στο χωράφι. Τελικά το παιδί ήλθε στο σπίτι και η μητέρα του γεμάτη θυμό, το καταράστηκε με μια απαίσια κατάρα, με ξυλοκρέβατα, που ξεστομίζουν αμόρφωτες, κακόγνωμες κι άξεστες γυναίκες, που ζουν μακρυά από την εκκλησία. Το παιδί πήρε το γαϊδούρι, κτύπησε σε μία πέτρα και το βρήκαν περαστικοί και το έφεραν σε ξυλοκρέβατο νεκρό, όπως το καταράστηκε. Τραβούσε τα μαλλιά της, αλλά το κακό είχε γίνει. Γι'α υτό και το Ευαγγέλιο συμβουλεύει να ευλογούμε και να μη καταριώμαστε, γιατί η ευλογία φέρνει το καλό και η κατάρα φέρνει το κακό, τη συμφορά, τη δυστυχία.

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ .2. (5/2010)

α. Ορέγεσαι ορθόν βίον; Επιμελού την ταπεινοφροσύνην, διότι χωρίς αυτής ορθός βίος δεν δύναται να υπάρξη.
Β . Οδοιπόρος ανήρ όστις απώλεσε την αρχήν της οδού, εν τη αλλοδοπή χώρα ο τοιούτος πλανάται˙ και ο απομακρύνας εαυτόν εκ της οδού των τα­πεινών, δεν θέλει στήσει την σκηνήν αυτού εις τας κατοικίας των οσίων.
γ. Εργάζου εν ταπεινοφροσύνη πάν­τα τα έργα σου, εν ονόματι του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού˙ και τοιουτο­τρόπως θέλει υψωθή ο καρπός σου εις τον ουρανόν˙ διότι η υπερηφάνεια ομοιά­ζει με υψηλόν δένδρον σεσηπός, το οποίον πανταχόθεν έχει τους κλάδους εύθραυστους˙ και όστις αναβή ταχέως κατακρημνίζεται εκ του ύψους.
δ. Αρχή της εγκαταλείψεως του αν­θρώπου είναι το ν' απομακρύνηται από της ταπεινοφροσύνης· και ο εγκαταλει­φθείς υπό του Θεού θέλει πνίγη ως ο Σαούλ, υπό πονηρού πνεύματος.
Οσίου Εφραίμ του Σύρου
ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΥ ΒΙΟΥ

Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

ΚΕΛΛΙ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (2010)


Οι χριστιανοί έχουν χρέος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Η τελειότητα και η αγιότητα χαράσσονται πρώτα βαθιά στην ψυχή του χριστιανού, και από εκεί τυπώνονται και στις σκέψεις του, στις επιθυμίες του, στα λόγια του, στις πράξεις του. Έτσι, η χάρη του Θεού, που υπάρχει στην ψυχή, ξεχύνεται και σ’ όλο τον εξωτερικό χαρακτήρα.

Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενικός με όλους. Τα λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού.

Όποιος είναι μετρημένος στα λόγια, είναι μετρημένος και στα έργα. Όποιος εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει, εξετάζει και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει, και ποτέ του δεν θα υπερβεί τα όρια της καλής και ενάρετης συμπεριφοράς.

Τα χαριτωμένα λόγια του χριστιανού χαρακτηρίζονται από λεπτότητα και ευγένεια. Αυτά είναι που γεννούν την αγάπη, φέρνουν την ειρήνη και τη χαρά. Αντίθετα, η αργολογία γεννάει μίση, έχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχές και πολέμους.

Ας είμαστε λοιπόν πάντοτε ευγενικοί. Ποτέ από τα χείλη μας να μη βγει λόγος κακός, λόγος που δεν είναι αλατισμένος με τη χάρη του Θεού, αλλά πάντοτε λόγοι χαριτωμένοι, λόγοι αγαθοί, λόγοι που μαρτυρούν την κατά Χριστόν ευγένεια και την ψυχική μας καλλιέργεια.

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι.Μ.ΙΒΗΡΩΝ (5/2010)
Το 1945, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στα δάση της Ιεράς Μονής των Ιβήρων. Ο άνεμος έπνεε δυνατός και η φωτιά μέσα σε λίγες ώρες έφθασε στην κορυφογραμμή που συνορεύουν τα μοναστήρια Ιβήρων, Φιλοθέου και Ξηροποτάμου με το δικό μας δάσος. Όλοι πιστεύανε ότι τα δάση θα καταστραφούν. Οι αδελφοί του μοναστηριού μας ειδοποιήθηκαν έγκαιρα και τρέξανε στον τόπο της πυρκαγιάς. Τότε οι αδελφοί ιερομόναχοι Νεόφυτος και Παντελεήμων, κινούμενοι από τη μεγάλη ευλάβεια που είχαν στο λείψανο της Αγίας Μαρίας, το πήρανε μαζί τους. Κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει στην πυρκαγιά, γιατί ήταν φόβος να περικυκλωθεί από τη μανιασμένη φωτιά. Παρ' όλα αυτά, ω των θαυμάτων Σου Χριστέ Βασιλεύ! Μόλις πλησιάσανε οι αδελφοί με τα άγια λείψανα μπροστά από τη φωτιά, αμέσως η φωτιά έκοψε το δρόμο και μέχρις ότου οι ιερείς τελειώσουν τον Αγιασμό και τον Παρακλητικό Κανόνα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η πυρκαγιά είχε τελείως σβήσει, σε μεγάλη έκπληξη των πατέρων που είχαν συγκεντρωθή εκεί.
Πηγή: Χαρ. Βασιλόπουλου, Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, έκδοσις «Ορθόδοξος Τύπος», Αθήνα 1999, σσ. 42-45.

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2

Η προσευχή, η νηστεία, οι εκούσιες στερήσις, ρίχνουν τον άνθρωπο σ' έναν ορίζοντα που βρίσκεται ακόµη µπροστά µας, περιµένουµε να έλθει, του νεκρώνουν το ατοµικό θέληµα και έτσι µπορεί να προκόψει αληθινά προχωρώντας σε τόπο ολόφωτο, σε δίχως όρια απλοχωριά. Το σεµνό χαµόγελο, το αγέρωχο και ειρηνικό βλέµµα, η απορροφηµένη από το Πνεύµα του Θεού όψη, όλα γίνονται δείκτες µιας άλλης βιοτής, µήνυµα και µαρτυρία, εικόνα της µελλοντικής κατάστασης αυτού που πίστεψε και βαπτίστηκε σε τίποτε λιγότερο από τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Η ακατάσκευη και απλή ζωή του ευαγγελίου είναι η ζωή του Χριστιανού· Ο µοναχός, είναι η εικαστικότερη και καλλιτεχνικότερη έκφρασή της.
Το κοινό όραµα της βασιλείας του Θεού φανερώνει την οικουµενικότητα του Χριστιανισµού και της Ορθοδοξίας. Αλλόφυλλοι και αλλόγλωσσοι δεν είναι απειλή, αλλά εν Χριστώ αδελφοί, προσδοκούν την κοινή ανάσταση, αγωνίζονται σιωπηρά για τον ίδιο σκοπό. Ο τρόπος της ζωής του µοναχού γίνεται αισθητός ως µια θαυµαστή ανάκραση χαράς και λύπης. Ζήση φορτωµένη µε σταυρούς που βλέπει πέρα από το φθαρτό της ιστορίας, στην αθανασία της βασιλείας, στο ανέσπερο φως της αναστάσεως. Σ' αυτό το πλαίσιο ο πόνος και τα δάκρυα δεν είναι φορείς ψυχολογικής λύπης ή κακοµοιριάς, αλλά πνοή αρχοντιάς. Ο άνθρωπος, βιώνοντας καθηµερινά τη θεία λειτουργία, σε χρόνο αχνοφέγγοντος ηλίου, µαθαίνει να ζει µε απεριόριστες προοπτικές, µε το όραµα της εκκλησιοποίησης ολάκερου του κόσµου
Ο µοναχός ως επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, επιλέγει τη σιγή από τη φλυαρία. Γνωρίζει από την αψευδή µαρτυρία των προγενεστέρων του ότι η σιωπή είναι η γλώσσα του µέλλοντος. Γνωρίζει, επίσης, ότι η ταπείνωση - δώρο και τούτο της χάρης του Θεού - είναι το ένδυµα της θεότητας. Τα µάτια της ψυχής του µοναχού έχουν στηλωθεί στο όραµα της βασιλείας του Θεού. Οι σχέσεις του µε το φυσικό κόσµο, τους ανθρώπους, δεν είναι δουλικές αλλά µεταποιηµένες από την άκτιστη χάρη του Θεού.

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


Ο καθένας μας καλείται να υπηρετήσει τον Θεό με πολλούς και ποικίλλους τρόπους.
Ο μοναχισμός είναι μία ιδιαίτερη κλήση, ένας ιδιαίτερος τρόπος για να υπηρετήσει ο άνθρωπος τον Θεό και την ανθρωπότητα.

Ο κάθε άνθρωπος έχει ¨ίδιον χάρισμα¨, όπως λέει ο Απ. Παύλος. Η κλήση για να γίνει κανείς μοναχός ή είναι κι αυτή ένα ¨χάρισμα¨.

Ο ίδιος ο Θεός μιλά απ΄ ευθείας στον μέλλοντα μοναχό ή μοναχή (με σημεία, ενδείξεις ή εσωτερικές διαμηνύσεις), είτε μέσω του Πνευματικού του/της.

Ο μοναχισμός είναι ένας από τους τρόπους για να φτάσει ο ανθρωπος στο "Θείον". Αυτό γίνεται με την απομόνωση, την προσευχή, την άσκηση, την υπακοή στον Γέροντα, την υπηρεσία διακονία και τη νηστεία

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ Ι.Μ.ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Ρώτησα τον ασκητή να μου πει αν τον κουράζουν οι συχνές επισκέψεις ανθρώπων από τον κόσμο κι εκείνος απάντησε:

«Ο καλόγερος πρέπει συνέχεια να μοχθεί. Δε με κουράζουν οι άνθρωποι. Με συγκλονίζει το ότι πολλοί χριστιανοί δεν είναι σε θέση να καταλάβουν μια πολύ απλή αλήθεια: Όλοι εμείς εδώ στο Άγιο Όρος δεν είμαστε Άγιοι και δεν κάνουμε θαύματα, αλλά αμαρτωλοί πού φύγαμε απ’ τον κόσμο από επιθυμία να ζήσουμε μια λιγότερο «χαμοζωή και δουλοζωή». Πολλοί έρχονται εδώ και άλλοι μου γράφουν περιμένοντας να τους δώσω εγώ λύση στα προβλήματα πού οι ίδιοι αντιμετωπίζουν. Ο ένας θέλει να του πω αν το κορίτσι πού γνώρισε κάνει γι’ αυτόν και αν πρέπει να το παντρευτεί. Ο άλλος ρωτάει πάσο παιδιά έχει καθήκον να κάνει ο χριστιανός. Άλλοι ζητούν να τους πω αν είναι αμαρτία θανάσιμη να πάρουν αντίδωρο όταν έχουν πιει ένα ποτήρι γάλα και άλλοι ρωτάνε αν υπάρχουν στο Άγιο Όρος βότανα πού θεραπεύουν αποτελεσματικά τη στειρότητα. Πολλά προβλήματα έχει ο κόσμος… Φοβερές οι προλήψεις και οι προκαταλήψεις στις όποιες πιστεύει… Δύσκολο πράγμα να πείσεις τον άλλον πώς στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν μάγοι και θαυματοποιοί, αλλά αμαρτωλοί πού ψάχνουν να βρουν το Θεό με μετάνοια, νηστεία και προσευχή…».


http://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=11502

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ (Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ)

Μακάριοι είναι όσοι βρίσκουν και πίνουν αυτό το αθάνατο κρυστάλλινο νερό, τον λόγο του Θεού, αφού μόνον αυτός έχει τη δύναμη να θεραπεύει την πνευματική δίψα της ψυχής και να μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Μακάριοι είναι αυτοί, που έρχονται σε προσωπική συνάντηση με τον Λόγο του Θεού, τον Χριστό, όπως η Σαμαρείτιδα εκείνη και μετέπειτα ισαπόστολος Φωτεινή.
Εκείνη ξεδίψασε πνευματικά, βρήκε την ειρήνη της καρδιάς της, έζησε την ευτυχία και τη χαρά της, ένιωσε τη δικαιοσύνη του Θεού πέρα για πέρα, βίωσε την εμπειρία της αγάπης του. Αυτό κατόπιν διαλαλεί και στους άλλους συντοπίτες της και τους καλεί να σχηματίσουν τη δική τους εμπειρία γνωρίζοντας από κοντά τον Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν!Αυτό παραμένει και για εμάς το μεγάλο όραμα και εφετόν: Ο Χριστός ζητεί θεογνωσία, εσωτερική ζωή, ζητεί να ενωθούμε μαζί του, να τον αγαπήσουμε, να αποκτήσουμε προσωπική βιωματική γνωριμία μαζί του και να ταυτισθούμε μ΄ Αυτόν! Αυτός μας σώζει, μας ειρηνεύει, μας δίδει την χαρά και την ειρήνη. Ας ζητούμε έντονα και επίμονα να καταρδεύσει στις ψυχές μας το ύδωρ το ζων. «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε ο Θεός» (Ψαλμ. 41,1).


Και να μη ξεχνούμε ποτέ τον λόγο του Κυρίου μας: «το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω στον άνθρωπο, θα γίνει μέσα σ΄ αυτόν πηγή νερού, που θα τον συντηρεί για την αιώνια ζωή» (Ιω. δ΄ 13-14) και ότι το ύδωρ αυτό δεν εξαντλείται. «Και μετά το υπερβλύσαι μένει πλήρης, εν ουδενί γαρ ελαττούμενος εκ της εις ετέρους χορηγίας, αλλ΄ αεί πηγάζων και πάσι τούτων μεταδούς των καλών επί της αυτής μένει τελειότητος» (Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ιδ΄ 1)
Γράφει: + Ο Σάμου και Ικαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ
http://www.gonia.gr

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

ΠΡΩΤΑΤΟ ΚΑΡΥΕΣ (Απρίλιος 2010)


ΛOΓOI ΣΩTHPIAΣ
Λέμε: «Θα αγαπάς τον Θεό με όλη τη διάνοιά σου» και όχι: «Θα γνωρίσεις και θα καταλάβεις τον Θεό με όλη τη διάνοιά σου». Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αγάπη, όπως λέγει και ο απόστολος Παύλος: «αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε, ακόμη και αν κάνω θαύματα» (Α΄ Κορ. 13, 4).Και οι ίδιοι οι δαίμονες γνωρίζουν και είναι ικανοί να καταλάβουν τα πάντα, το ίδιο καλά όπως κι εμείς, αλλά δεν αγαπούν. Η αληθινή γνώση δεν αποκτάται με διανοητική προσπάθεια, ή με κάποια διανοητική πράξη. Η αληθινή γνώση αποκτάται μόνο με την ταπείνωση. Να είσαι συνέχεια σαν αυτόν που περιμένει το τρένο: ξέρει ότι φτάνει από στιγμή σε στιγμή και για αυτό βρίσκεται σε ετοιμότητα να ανεβεί αμέσως μόλις φτάσει.
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2010/06/blog-post_7778.html

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ 3"Αινείτε τον Γιαχβέ από τους ουρανούς ... αινείτε Αυτόν όλοι οι άγγελοί Του ... αινείτε Αυτόν ήλιε και σελήνη, αινείτε Αυτόν όλα τα άστρα του φωτός .... οι ουρανοί των ουρανών ... ας αινούν το όνομα του Γιαχβέ, επειδή Αυτός πρόσταξε και κτίστηκαν, και τα στερέωσε αιώνια, έβαλε διάταγμα ώστε δεν θα παρέλθουν. Αινείτε τον Γιαχβέ από τη γη και όλα τα βάθη της θάλασσας, ... τα βουνά και όλοι οι λόφοι, καρποφόρα δέντρα .... τα θηρία και όλα τα ζώα, τα ερπετά και τα φτερωτά πτηνά" (Ψαλμός 148:1-10)

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ι.Σ.ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Το σώμα πολλές φορές υποφέρει, κατά τη λύσιν του δεσμού
και τον χωρισμό της ενώσεως από τη ψυχή, σαν τις δύστοκες γυναίκες.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΘΑΤΟΥ

Αδελφέ να περιμένεις καθημερινώς τον θάνατό σου. Και ναν ετοιμάζεσαι δια την πορείαν εκείνην, διότι θα έλθη η φοβερά διαταγή του θανάτουν, εις ώραν, κατά την οποίαν δεν θα περιμένης. Αλλοίμονον δε τότε σε σένα, εαν θα ευρεθής ανέτοιμος.
ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Να είσθε πάντοτε εις επιφυλακή, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα, ούτε την ώραν;
ΜΑΤΘ.ΚΔ΄42

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ 2
Αμην,αμην λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ, 47