Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΘΩΣ

αλλά όμως πρέπει να σε υπομνήσω πρός τούτοις, ότι τας αισχράς εικόνας τας οποίας φυλαττόμεθα να μη τυπωθώσι εις τον νούν ημών δια των οφθαλμών ανεωγμένων, αύται πολλάκις τυπούνται υπο τού εχθρού, δια των οφθαλμών κεκλεισμένων, ταυτόν ειπείν κοιμωμένων. έφη γαρ ο θεολόγος ΄΄ανήρ υπνώδης ευρετής ονειράτων μύστης γαρ ο ύπνος,φασμάτων ού πραγμάτων΄΄.
Δια τούτο κυβέρνησον φρονίμως και ταύτην την ανάγκην του σώματός σου και κοιμώ μετρίως,διότι γνώριζε καλώς ότι ο υπέρμετρος ύπνος, όχι μόνον εκλύει τα μέλη, μαλθακοί τον νούν, βαρύνει την κεφαλήν, και δίδει άδειαν τω αρχαίω και παντομιμήτω της πονηρίας ζωγράφω να τυποί εις την φαντασίαν τας ατόπους του ζωγραφίας,και δι' αυτών πολλάκις να μολύνει ημάς δια νυκτερινών επηρειών. Αλλά και βλάβην μεγάλην ο πολύς ύπνος κατα τους ιατρούς εις την υγείαν του σώματος.ο πλάτων έλεγε,ότι οι κοιμώμενοι ουδέν διαφέρουσιν των μη ζώντων. πατήρ δε τις έλεγεν ότι δύο είναι οι διδασκαλίαι του θανάτου.ο πρό του γενέσθαι ημάς χρόνος και ο μετά το γενέσθαι ημάς ύπνος

Αγαπητέ σύ φαίνεταί μοι ότι καλόν είναι, να διαιρέσης την νύκτα εις τα τρία.το πρώτον μέρος να αναλίσκεις εις την μελέτην των θείων γραφών,το δεύτερον εις τας συμπίπτούσας υποθέσεις σου καιτο τρίτον δίδε ως φόρον εις τον κακόν της σωής μας τελώνην, και συμμεριστήν ύπνον.γίγνωσκε ότι ύπνος ελαφρός και υγιεινός φυσικώ τω τρόπω ακολουθεί εις την μετρίαν χόρτασιν της κοιλίας, καθώς εκ του εναντίου ύπνος νοσώδης, και στρόφος ακολουθεί εις τον πολύν χορτασμόν, κατα σειράχ λέγοντα ΄΄ Ύπνος υγιείας επι εντέρω μετρίω, ανέστη πρωί, και η ψυχή αυτού μετ'αυτού. πόνος αγρυπνίας ,και χολέρας και στρόφος μετά ανδρός απλήστου΄΄΄