Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΣΚΗΤΗ -Ιούνιος 2009
ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

…..προσθέτω ενταύθα και την άλογον ηδονήν, και ματαίαν προσπάθειαν, ην έχουσι τινες τρυφηλοί , εις το να στολίζωσι τας οικίας των δια κατόπτρων, δια να χαροποιώσι δι’ αυτών τους οφθαλμούς των και να προξενώσι εις τας καρδίας τους την πάντοθεν θηρευομένην υπ΄αυτών ηδονήν.
Η χρήσις των κατόπτρων όχι μόνο προξενεί πολλάς υπερβολάς αξιοκατηγορήτους, αλλά και πολλούς ρίπτει εις ατόπους και γελοιώδους έρωτας του ιδίου εαυτών, οίτινες εγένοντο παροιμίαι των παρελθόντων αιώνων.Ούτως ο νάρκισσος κατοπτριζόμενος το ωραίον του πρόσωπον εντός καθαράς πηγής, ηγάπησε εαυτόν, όθεν εγένετο αυτός εαυτού ενεαυτώ και εραστής και ερώμενος. Και ενόμιζεν πλανηθείς το ίδιον πρόσωπον ως ξένον. Αλλά τούτο δεν ήτο τόσο θαυμαστόν , διότο ήτο ωραίος και ωραίον ηγάπησε είδωλον.

Το μεγαλύτερο τέρας ότι μία σεσαθρωμένη, βδελυρά, και σεσηπυία τους οδόντας γραία, ονομαζομένη Αχη, βλέπουσα συχνάκις εν τω κατόπτρω το δυσεδές και ερυτιδωμένον αυτης πρόσωπο, εφαντάσθη η ασύναιτος ότι είναι όχι μία ιδέα αλλά μία θεά της ωραιότητος! Ώστε γινομένη αυτή και είδωλον και ειδωλολάτρης, υπερέχαιρε εις το είδωλότης, και ως νέος εραστής το ενηγκαλίζετο΄παραφρονούσα, και ζηλοτυπούσα, χωρίς να έχειτινά συνεραστήν. Τοιαύτα γελοιώδη και αφρονέστατα είναι τα αποτελέσματα των κατόπτρων.Δια τούτο παρακαλώ σε αγαπητέ να λείψεις από αυτής της ματαίας ηδονής και κάτοπτρα να μην έχεις διότι είναι ανοίκεια εις το χριστιανικόν πολίτευμα.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ)