Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

O αντικαπνιστικός υμνος ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΟΙΡΕΙΤΟΥ

....εδώ σε υπομιμνήσκω ω αναγνώστα , και την κακήν χρήσιν την οποία κάμνουσι σήμερον οι άνθρωποι , εις το χόρτον το καλούμενον νικοτιανήν, το οποίο ευρεθέν εις μίαν επαρχίαν της Βορείου Αμερικής και προσφερθέν υπό του πρέσβεως Πορτογάλου ώς εν θαύμα του νέου κόσμου , πρός την Αικατερίναν της Γαλλίας. έστι δε τούτο ο κοινώς λεγόμενος καπνός.
Παρακαλώ σε λοιπόν να μη μιμηθείς τους κακώς μεταχειριζομένους το χόρτον τουτο και πάντοτε και ενώπιον οιωνδήποτε προσώπων, βάλλων τουτο εις το στόμα και τους μυκτήρας.
Το φρικόδέστερον όμως θέαμα είναι το να βάλλει τις εις το στόμα του τον βρωμερόν καπνόν και να καταροροφά την ταρταρώδη αναθυμίασιν του καπνού δια του λάρυγγός του και εξατμίζων αυτην, να εκβάλλει , ως καμίνου καιομένης, καπνόν εκ του στόματος και απο των μυκτηρων, καθώς και οι ίπποι του Διομήδους και οι ταύροι του Ιάσωνος, εξέπεμπον απο του στόματος και της ρινός καπνόν και σπινθήρας.
Δύναται να ευρεθεί κακοηθεστέρα αηδεστέρα και βδελυδερωτέρα πράξις αυτής;