Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2009)

Τα πάντα παρήγαγες τω σω, Λόγω και τω Πνεύματι, δι' αγαθότητα Κύριε· είτα πεποίηκας, λογικόν με ζώον, ίνα σου το άγιον, δοξάζω παντοδύναμε όνομα, εγώ δε μάλιστα, τοις αισχροίς μου έργοις πάντοτε, ατιμάζω· αλλά φείσαι δέομαι.
Η κτίσις ηλλοιώθη Λόγε τη σταυρώσει σου, ο ήλιος ακτίνας, συνέστειλε τω φόβω, και ναού το κατατέτασμα εσχίσθη, και πας πιστός σέσωσται· όθεν δοξάζομεν, σου τον άμετρον πλούτον.